Ratu Josefa Iloilo

Ratu Josefa Iloilovatu Uluivida (1920-2011), Gone Turaga na Tui Vuda sa Bale, ka Peresitedi vakacegu ni Matanitu o Viti.

Iloilo (right) meets with U.S. Ambassador Steven McGann (left).