Kobe na siti mai Japani.

Sikova ni Kobe sa idromudromu ena Kobe, Hyōgo Laurai, Japani