O Gothenburg na siti mai Suwiteni. 1,025 (2019) milioni 'ei wilika kai.

Gothenburg collage